jasminecorp.net directory
Updated Blogs
How to Test ActiveSync Using a Browser URL
HP Server and Desktop
HP ILO - Remote Tech-Support Software
Computer Tech-Support through the Web
More ..... 
 

| Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Fackliga organisationer
Directory > World > Svenska > Samhšlle > Arbete > ArbetarrŲrelsen > Fackliga organisationer

Categories
 
Agrifack (2) Svenska MetallindustriarbetarefŲrbundet (4) Sveriges Arbetares Centralorganisation (12)
Svenska ByggnadsarbetarefŲrbundet (26) Svenska PappersindustriarbetarefŲrbundet (19) Sveriges KommunaltjšnstemannafŲrbund - SKTF (3)
Svenska KommunalarbetarefŲrbundet (3) Svenska TransportarbetarefŲrbundet (3)

Web Sitesi

Kyrkomusikernas riksförbund
Fackförening för organister och kantorer.
http://www.kmr.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sveriges Arkitekter
Organiserar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare.
http://www.arkitekt.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

TCO
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation - samlar 1,2 miljoner tjänstemän inom 18 fackförbund.
TCO-medlemmar arbetar till exempel som ingenjörer, lärare, poliser, sekreterare, banktjänstemän
och sjuksköterskor.

http://www.tco.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Doktoranders och Forskares Förbund
Organiserar doktorander och forskare. Förhandlar lokalt om löner och anställningsvillkor, men
hjälper också t ex doktorander som får problem med sina handledare.

http://www.kajen.com/~doff/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Finansförbundet
Fackförbundet för anställda i bank- och finansföretag. Specialsidor om finansvärlden och för
studenter.

http://www.finansforbundet.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Lärarförbundet
Organiserar lärare i grundskolan, förskollärare och fritidspedagoger, gymnasielärare, studie-
och yrkesvägledare, lärare inom sär- och specialskolan, vuxenutbildningen, musik- och
kulturskolan, högskolan och studieförbunden. Om arbetsmiljöfrågor och specialsidor om
privatanställda.

http://www.lararforbundet.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Officersförbundet
Sveriges officerares fackförbund. Om medlemsförmåner och -försäkringar, senaste rapporterna om
försvaret samt om karriärsmöjligheter inom svenska försvaret.

http://www.officersforbundet.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska Folkhögskolans Lärarförbund
SFHL är fackförbundet för lärare och rektorer på folkhögskola. Förbundet organiserar också
studerande på folkhögskollärarutbildningen. Om lagar, avtalsrörelsen, medlemskap och
förbundstidningen.

http://www.sfhl.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SIF, Svenska Industritjänstemannaförbundet
Fackförbund för tjänstemän inom industrin, bygg,- data-, fastighets- medie-, energi- och
konsultbranscherna.

http://www.sif.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Statstjänstemannaförbundet
Statstjänstemannaförbundet organiserar anställda inom civil statsförvaltning, affärsverk,
bolag och statsunderstödda stiftelser.

http://www.stmf.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF
Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF, bildades 1984 av och för yrkesverksamma musiker och sångare.
Med frilanskatalog, instrumentbörsen och platsannonser.

http://www.symf.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sveriges Tandläkarförbund
Har 11 600 medlemmar och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Med
tandläkartidningen samt information om jobb, utbildningar och efterutbildningar.

http://www.tandlakarforbundet.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SACO-förbundet Trafik och Järnväg, TJ
Chefer och specialister i administrativa och tekniska funktioner. Specialartiklar och senaste
informationen.

http://www.trafikochjarnvag.a.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tull - Kust
Sammanslutning av tjänstemän anställda i tullverket och kustbevakningen. Nyheter och information
om avtalsrörelsen.

http://www.tullkust.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Vårdförbundet
Vårdförbundet, Vårdförbundet är en facklig partipolitiskt obunden organisation för
sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Om
organisation, verksamhet, medlemsinformation och specialsidor för studerande.

http://www.vardforbundet.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Universtetslärarförbundet - SULF
Organiserar lärare, forskare, forskarstuderande och jämförlig personal vid universitet,
högskolor och forskningsinstitut.

http://www.sulf.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Teaterförbundet
En facklig organisation för inom svensk teater, film, radio och television och andra
närbesläktade områden verksamma artister, tekniker, administratörer m fl.

http://www.teaterforbundet.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sveriges Psykologförbund
Psykologernas fackliga organisation.
http://www.psykologforbundet.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sveriges läkarförbund
Fack- och yrkesförbund med uppgift att stärka och värna om medlemmarnas fackliga och
yrkesmässiga intressen, samt att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling.

http://www.slf.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sveriges Fartygsbefälsförening - SFBF
Fackförening för sjöbefäl.
http://www.sfbf.a.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska Målareförbundet
Fackförening för målare, lackerare, materialarbetare och lärlingar.
http://www.malareforbundet.a.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska Musikerförbundet
Bildades 1907 och har medlemmar spridda på många olika arbetsplatser. Här finns musiker från
symfoniorkestrar och dansband men också andra anställda inom kultur och nöjesliv.

http://www.musikerforbundet.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Bildades 1896 och organiserar de anställda vid olika livsmedelsindustrier, till exempel
slakterier, kvarnar och tillverkare av djupfryst mat.

http://www.livs.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska Journalistförbundet
Ett yrkes- och fackförbund för journalister vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium.
http://www.sjf.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska Hamnarbetarförbundet
Förbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt
arbetare med likartade arbetsuppgifter.

http://www.hamn.nu
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Svenska Elektrikerförbundet
Fackförening för elektriker, linjemontörer, hissmontörer, radio/tv och tekniker.
http://www.sef.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

ST-ATF, Akademitjänstemännens förening
Facket för alla anställda vid högskolor och universitet.
http://www.st-atf.org/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Skolledarna
Organiserar rektorer, studierektorer, musikledare, skolchefer, utbildningschefer,
utbildningsledare, utbildningsadministratörer, eller den i övrigt som har en ledande befattning
inom utbildningsområdet.

http://www.skolledarna.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Skogs- och Träfacket
Förbundet som har 70 000 medlemmar inom skogs och träteknisk industri bildades 1 juni 1998 och
är en sammanslagning mellan Träindustriarbetareförbundet och Skogsarbetareförbundet.

http://www.skogstrafacket.org/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Skogsakademikerna
Organiserar skogliga akademiker med minst tre års högskoleutbildning och studerande till sådana
examina.

http://www.skogsakademikerna.saco.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SEKO
Facket för service och kommunikation. Ett LO-förbund med ca 190 000 medlemmar inom nio olika
branscher och 13 000 förtroendevalda.

http://www.seko.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sbf sjöbefälsförbundet
Facklig organisation för allt befäl ombord på fartyg.
http://www.sbf.org.se
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT
Organiserar administratörer och tekniker inom statlig förvaltning, lotsar, tandhygienister,
flygtekniker, idrotts-, friskvårds- och hälsopedagoger, leg. kiropraktorer, optiker.

http://www.srat.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

SACO
Sveriges akademikers centralorganisation. Består av 26 självständiga fackförbund.
http://www.saco.se
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

PTK - Privattjänstemannakartellen
Central förhandlingssamverkan för privattjänstemän inom TCO- och SACO-förbund.
http://www.ptk.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

OFR - Offentliganställdas Förhandlingsråd
Central förhandlingssamverkan för tjänstemän inom offentlig förvaltning.
http://www.ofr.a.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Naturvetareförbundet
Naturvetareförbundet är ett yrkesfackligt förbund inom SACO. Naturvetareförbundet erbjuder
professionsgemenskap för naturvetare i kombination med personlig service och rådgivning i alla
frågor som rör naturvetares anställning.

http://www.naturvetareforbundet.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Lärarnas Riksförbund
Organiserar lärare i läroämnen, musik-, idrotts-, bild-, klass- och speciallärare,
vårdlärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare m fl.

http://www.lr.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

LSR - Legitimerade sjukgymnasters riksförbund
Organiserar legitimerade sjukgymnaster och lärare.
http://www.lsr.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Lotsförbundet
Facklig organistation för lotsar. Information om yrket, debattsida, fotografier m.m.
http://www.lotsforbundet.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

LO - Landsorganisationen i Sverige
Centralorganisation för arbetarrörelsens fackförbund.
http://www.lo.se
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

LO Facken i Ronneby
Aktuellt från LO Facken i Ronneby.
http://user.tninet.se/~kqv432b/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kyrkans Akademikerförbund
Fackförbund för präster, diakoner och innehavare av tjänster inom Svenska kyrkan.
http://www.kyrka.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Jusek
Fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.
Jusek är ett av de största förbunden inom SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation.

http://www.jusek.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Ingenjörsförbundet
Fack- och yrkesförbundet för ingenjörer.
http://www.ing.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Industrifacket
Bildades 1993 genom ett samgående mellan Fabriksarbetareförbundet och
Beklädnadsarbetareförbundet. Förbundets medlemmar finns bland annat inom konfektionsindustri,
petrokemisk industri, stenindustri, plasttillverkning och byggmaterialindustri.

http://www.industrifacket.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

HTF
Tjänstemannaförbundet HTF är en facklig organisation med över ca 155.000 privatanställda
tjänstemän inom handel, transport och service.

http://www.htf.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hotell- och Restaurangfacket
Förbundet bildades 1919 och organiserar anställda inom hotell, restaurang och turistnäringen.
http://www.hrf.net/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Handelsanställdas förbund
Organiserar bland annat de som arbetar i butiker, varuhus och lager.
http://www.handels.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Grafiska Fackförbundet Mediafacket
Bildades 1973 genom en sammanslagning av mindre yrkesförbund. Medlemmarna arbetar på tryckerier,
sätterier, reproföretag och tidningar.

http://www.gf.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Försäkringsanställdas förbund
Organiserar främst de anställda vid försäkringskassorna. Det bildades 1918.
http://www.ff.nu/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter - FSA
Ett yrkesfackligt förbund inom SACO. FSA organiserar arbetsterapeuter.
http://www.fsa.akademikerhuset.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Fastighetsanställdas Förbund
Bildades 1936 och organiserar främst lokalvårdare och fastighetsskötare hos privata städfirmor
eller olika fastighetsägare.

http://www.fastighets.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

DIK-förbundet
Ett yrkesfackligt förbund inom SACO. Förbundet organiserar inom områdena dokumentation,
information och kultur.

http://www.dik.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Civilekonomerna
Sveriges enda intresse- och fackliga organisation enbart för civilekonomer.
http://www.civilekonomerna.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

CF Civilingenjörsförbundet
Förbundet för civil- och högskoleingenjörer.
http://www.cf.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Akademikerförbundet SSR
Organiserar ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, socionomer och chefer.
http://www.akademssr.se/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia