jasminecorp.net directory Cannot open jcsearch.dbCannot open jcsearch_time.db
Updated Blogs
More ..... 
 

| Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Chinh Phu
Directory > World > Vietnamese > Chinh Phu

Buzzards Bay (11) League of the South (6) Káros Szenvedélyek (5)
Massachusetts Bay (4) Southern Party (7) Média és Kiadványok (26)
Accommodation (6) Adatforrások (2) N?k (5)
Travel and Tourism (7) Állatok (3) Orvostudomány (56)
????'?????? ???? (1) Alternatív (19) Otthon (1)
Manufacturing (50) Elmegyógyászat (4) Segítségnyújtó Társaságok (9)
WAV (1) Érzékszervek (4) Szakmák (3)
Animals (9) Férfiak (1) Szépségápolás (4)
Guides and Directories (0) Fitness (8) Szervezetek (4)
Travel and Tourism (6) Fogászat (4) Szexualitás (9)
Athletics (1) Fogyás (5) Szolgáltatások (26)
Arts and Entertainment (1) Gyermekek (13) Táplálkozás (12)
Business and Economy (9) Gyógyszerészet (1) Termékek és Vásárlás (49)
Recreation and Sports (8) Id?skorúak (1) Tünetek és Betegségek (15)
Travel and Tourism (58) Információk (14) Employment (8)
Fishing (6) Ismeretterjesztés (4) Alternative Monetary Systems (24)
Guides and Charters (5)
Web Sitesi

Ha Tay
Tiem nang kinh te cua tinh, thong tin du lich va dau tu.
http://www.hatay.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bac ninh
Cong giao tiep dien tu cua Uy ban Nhan Dan tinh.
http://www.bacninh.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hai Duong
Trang thong tinh chinh thuc gioi thieu tinh hinh kinh te chinh tri va xa hoi cua tinh.
http://www.haiduong.gov.vn/vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

ThĂ nh phố Vinh
Gioi thieu tiem nang, nguon luc cua thanh pho. Cac diem vui choi giai tri, danh lam thang canh.
http://www.vinhcity.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Trung tam khuyen ngu Quoc gia
Cung cap nhung thong tin huu ich trong linh vuc thuy san Viet Nam
http://www.nafec.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Trung tam Thong tin Nha Dat
Theo doi qua trinh dang ky nha o Tp Ho Chi Minh. Cung cap thong tin nhu: Lich su chuyen nhuong,
giay chung nhan, nha thuoc khu quy hoach tren dia ban TP. Ho Chi Minh.

http://www.nhadattphcm.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Quynh Luong
Gioi thieu lich su, van hoa, con nguoi Quynh Luong va cac san pham Rau an toan.
http://www.quynhluong.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cao Bang
Tat ca cac thong tin ban co the quan tam ve tinh Cao Bang.
http://www.caobang.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Binh Duong
Trang thong tinh cua tinh Binh Duong. Vi tri dia ly, kinh te xa hoi, cac khu cong nghiep tren dia
ban tinh, ban do.

http://www.binhduong.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Thanh Hoa
Thong tin ve tiem nang kinh te, du lich cua tinh. Cac co hoi dau tu.
http://www.thanhhoa.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hai Phong
Gioi thieu ve thanh pho Cang. Tiem nang kinh te va co hoi dau tu.
http://www.haiphong.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Thai Nguyen
Thong tin kinh te, xa hoi tinh. Cac tiem nang va co hoi dau tu.
http://www.thainguyen.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hue
Website thong tin tinh Thua Thien Hue.
http://www.thuathienhue.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cuc Luu tru Nha nuoc
Cung cap thong tin nghiep vu ve cong tac van thu luu tru va cac tai lieu duoc phep cong bo cong
khai qua cac thoi ky lich su cua Viet Nam.

http://www.luutruvn.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tinh An Giang
Thong tin van hoa xa hoi va khoa hoc ky thuat trong tinh. Cac chu truog, chinh sach.
http://www.angiang.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tinh Can Tho
Trang thong tin cua Uy ban nhan dan tinh. Gioi thieu ve cac tiem nang kinh te, du lich cua tinh.
http://www.cantho.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cong nghiep Dong Nai
Gioi thieu cac co hoi dau tu va phat trien ben vung. Tiem nang kinh te cua khu vuc tinh Dong Nai.
http://www.dongnai-industry.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So thuong mai Tp.HCM
Thong tin xuc tien thuong mai va dau tu tai thanh pho Ho Chi Minh.
http://www.hcmctrade.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai su quan Vietnam tai Duc
Trang chu cua DSQ nuoc Cong Hoa xa hoi chu Nghia Viet Nam.
http://www.vietnambotschaft.org
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bo Nong nghiep & Phat trien nong thon
Tranh web chinh thuc cua Bo: cac thong bao, bao cao va van ban moi.
http://www.mard.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai su quan Duc
Dai su quan Duc tai Viet nam. Cac thong tin thuong mai giua hai nuoc.
http://www.germanembhanoi.org.vn/vn/home/index.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Website Binh Phuoc
Trang thong tin cua uy ban nhan dan tinh Binh Phuoc. Thong tin ve tiem nang kinh te, xa hoi va du
lich cua tinh.

http://www.binhphuoc.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Website tinh Binh Thuan
Trang thong tin cua tinh, tinh hinh kinh te xa hoi van hoa va du lich.
http://www.binhthuan.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So thuong mai An Giang
Trang chu cua So TM va du lich tinh An Giang.
http://www.angiangservice.com.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cinet
Trang web cua nganh Van Hoa Thong Tin.
http://www.cinet.vnnews.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Huong dan DKKD
Trang web cua Bo Ke Hoach va dau tu. Huong dan cac thu tuc dang ky kinh doanh. Cac lien ket huu
ich.

http://www.business.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So KHDT Hanoi
Trang chu cua So Ke Hoach Dau Tu thanh pho Ha Noi. Ho tro dang ky kinh doanh.
http://www.hapi.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Lien minh HTX
Cac thong tin phap luat, chinh sach ve cac hop tac xa Viet Nam.
http://www.lienminhhtxhcm.com.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So Cong Nghiep - TP. HCM
Cung cap cac thong tin ve hoat dong cong nghiep tai thanh pho Ho Chi Minh.
http://www.scnhcm.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Vista
Mang thong tin khoa hoc cong nghe Viet Nam. Trung tam tu lieu KH & CN quoc gia.
http://www.vista.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Uy ban chung khoan
Co quan thuc hien chuc nang to chuc va quan ly nha nuoc ve thi truong chung khoan.
http://www.ssc.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cuc thong ke TPHCM
Thong tin kinh te, xa hoi. Cac so lieu cong nghiep, von dau tu hay cac doanh nghiep thuoc nhieu
nganh nghe.

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/CucThongKe/index.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So dia chinh, nha dat
He thong van ban phap luat, huong dan cac loai thu tuc, thong tin moi ve cac du an nha va dat o
Thanh pho Ho Chi Minh.

http://www.landhousing.hochiminhcity.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So xay dung Tp.HCM
Thong tin quy hoach, thu tuc cap giay phep xay dung, van ban hoi dap va huong dan.
http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

UNDP Viet Nam
Chuong trinh ho tro phat trien cua Lien Hiep Quoc. Cac du lieu co ban ve Vietnam, thong ke ve kinh
te va xa hoi.

http://www.undp.org.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

TCVN-net
Tong cuc Tieu chuan va Do luong Chat luong.
http://www.tcvn.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Vu Bao ho Lao dong
Trung tam thong tin quoc gia ve an toan va ve sinh lao dong. Cac van ban phap quy va thong tu huong
dan thuc hien.

http://www.vubhld.netnam.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Vien nghien cuu co khi
NghiĂŞn cứu chiến lược quy hoạch vĂ  chĂ­nh sách
phát triển khoa học - cĂ´ng nghệ vĂ  tổ chức
triển khai thực hiện các cĂ´ng trình, dự án,
đề tĂ i nghiĂŞn cứu khoa học - cĂ´ng nghệ vĂ  kinh
tế ngĂ nh Cơ khĂ­, ĐĂ o tạo sau đại
học. Xây dựng quy trình, quy phạm, tiĂŞu chuẩn nhĂ 
nước, tiĂŞu chuẩn ngĂ nh.

http://www.narime.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Uy ban nhan dan Tp
Trang web chinh thuc cua UBND thanh pho Ho Chi Minh. Lien ket den cac don vi truc thuoc Uy ban. Cac
van ban, hoat dong trong thanh pho.

http://www.vpub.hochiminhcity.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Uy ban nhan dan Tp
Website chinh thuc cua UBND thanh pho Ho Chi Minh. Thong tin cung ve thanh pho, cac chinh sach dau
tu cho doanh nghiep.

http://www.hcmste.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Trung tam xuc tien thuong mai
Thong tin cho doanh nghiep Viet Nam : Thong tin thi truong nuoc ngoai
http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Trung tam KHTT thuy san
Truc thuoc Bo Thuy San. Co chuc nang quan ly va to chuc thuc hien cachoat dong dich vu thong tin o
cap Bo va huong dan nghiep vu cho cac don vi thong tin co so.

http://www.fistenet.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Trang thong tin Lang son
Website gioi thieu ve dieu kien tu nhien va tiem nang cua tinh. Cac phuong huong, chinh sach thu
hut dau tu.

http://www.langson.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tong cuc hai quan
Trang web chinh thuc cua Hai Quan Viet nam. Cung cap cac thong tin ve thue, cac thu tuc ma doanh
nghiep Viet nam xuat nhap khau can biet.

http://www.customs.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tinh Phu Yen
Cung la mot trang tu gioi thieu ve cac dieu kien dau tu, phuong huong chinh sach phat trien cua dia
phuong. Tiem nang du lich, kinh te.

http://www.phuyen.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tinh Nghe An
Trang thong tinh chinh thuc cua tinh. Gioi thieu ve tiem nang kinh te, du lich. Cac co hoi dau tu.
http://www.nghean.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tinh Hoa Binh
Uy ban nhan dan tinh, gioi thieu ve cac thanh tuu va chien luoc phat trien kinh te. Co hoi dau tu
cho cac doanh nghiep trong va ngoai nuoc.

http://www.hoabinh.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tinh Binh Dinh
Trang thong tin cua tinh Binh Dinh. Van co the tim hieu them ve tinh mien duyen hai nay o day, cac
thong tu, co hoi kinh doanh.

http://www.binhdinhdpi.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Tinh Bac Giang
Trang thong tin cua So e hoach va dau tu tinh. Gioi thieu dieu kien tu nhien, tiem nang kinh te va
cac chinh sach de phat trien.

http://www.bacgiangdpi.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Thanh Pho Ho Chi Minh
Trang web cua Uy ban nhan dan thanh pho. Bao gom nhieu thong tin bo ich. Co ca ban do thanh pho,
cac thong tu, luat phap, huong dan thu tuc dau tu.

http://www.hochiminhcity.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Thanh pho HN
Gioi thieu thu do Ha Noi ngan nam van hien. Cac thong tin du lich, dau tu. Nhung su kien da, dang
va sap sua dien ra.

http://www.hanoi.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So Y te
Trang chu cua so Y te thanh pho Ho Chi Minh. Cac to chuc y te tren dia ban thanh pho. Cac thong tin
ve ya hoc pho thong.

http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So Van hoa va Thong tin Tp.HCM
Trang web chinh thuc cua So VHTT thanh pho Ho Chi Minh. Cac thong tin ve cac linh vuc hoat dong
van hoa, nghe thuat. Cac bao chi, an pham duoc phep phat hanh

http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So thuong mai Tp HCM
Trang web chinh thuc cua So Thuong mai Thanh pho Ho Chi Minh. Cac thong tin van ban ve cac hiep hoi
doanh nghiep, cac hiep dinh thuong mai. Van ban phap quy va cac hoi cho trien lam.

http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So tai chinh vat gia
Trang chu cua So tai chinh vat gia thanh pho Ho Chi Minh. Cac van ban phap quy, gia ca thi truong
va cac dich vu tai chinh. Thong tin ve chien luoc phat trien nganh tai chinh.

http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So Khoa hoc cong nghe Tp Ho Chi Minh
Ban co the tim thay cac thong tin ve cac van ban phap luat. Cac tin tuc moi, chao ban va mua cac
thiet bi cong nghe.

http://www.doste.hochiminhcity.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So ke hoach dau tu HCMC
So Ke Hoach & Dau tu thanh pho Ho Chi Minh giai dap thac mac, xet duyet ve Dau tu trong nuoc
va nuoc ngoai. Tham khao cho cach doanh nghiep o thanh pho Ho Chi Minh

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

So ke hoach dau tu Hai Phong
Tim hieu ve thu tuc dau tu tai thanh pho cang Hai Phong. Cac hinh anh, su kien cung voi cac van ban
phap luat.

http://www.hpdpi.gov.vn/gioithieu.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Quoc hoi Vietnam
Cung cap cac thong tin cap nhat ve hoat dong Quoc Hoi, cac co quan va cac dai bieu QH den voi nhan
dan.

http://www.na.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai su quan Vietnam tai My
Với những thĂ´ng tin ngoại giao của Việt nam
với nĂ˝ớc ngoĂ i, tuyĂŞn bố của Bộ
ngoại giao, kho thĂ´ng tin về Ă°ời sống vĂŁn hoá tinh
thần của ngĂ˝ời Việt Nam.

http://www.vietnamembassy-usa.org/tv/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cuc thue TP Ho Chi Minh
Ban co the tim thay o day cac danh ba co quan thue, cac thong tin can biet khac nhu van ban, chinh
sach thue va huong dan thi hanh.

http://www.hcmtax.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cuc thong ke Tp
Trang web cua cuc thong ke thanh pho Ho Chi Minh. Cac van ban thong ke, so lieu ve kinh te xa hoi.
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/CucThongKe/ctktphcm.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cuc moi truong
Thuoc Bo khoa hoc cong nghe va moi truong. Trang web nay se cung cap cho ban day du cac thong tin,
chinh sach lien quan

http://www.nea.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cuc kiem lam
Truc thuoc bo nong nghiep va phat trien nong thon. Trang web nay cung cap cho chung ta cac ban tin
moi nhat ve sinh thai rung, bao ve phong chong chay rung.

http://www.kiemlam.org.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cuc dang kiem
Co quan Quan ly nha nuoc co chuc nang to chuc va thuc hien giam sat ky thuat, chung nhan chat luong
an toan cho cac phuong tien va trang thiet bi giao thong van tai.

http://www.vr.org.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Cuc phong chong te nan xa hoi
Trang web của Bộ lao động, thương binh.
Cục phòng chống tệ nạn xĂŁ hội.

http://www.dsep.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bo Thuy San
Co quan cua chin phu thuc hien chuc nang quan ly viec nuoi trong, khai thac che bien, bao ve va
phat trien nguon loi thuy san.

http://www.mofi.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bo Tai chinh Vietnam
Cung cap nhung thong tin moi nhat ve chinh sach tai chinh, thue, doanh nghiep va dau tu nuoc ngoai.
http://www.mof.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bo Giao duc va Dao tao
Trang thong tin cua Bo GDDT Viet Nam. Cung cap cac van ban, quy che ve giao duc. Thong tin ve du
hoc, tuyen sinh.

http://www.moet.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bo cong nghiep
Website cua Bo Cong nghiep Vietnam. Giup cho cac doanh nhan tim hieu them thong tin.
http://www.industry.gov.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bo Nong nghiep & phat trien nong thon
Cac nganh san xuat nong nghiep, khoa hoc cong nghe khuyen nong, doanh nghiep vav cac thi truong,
nganh hang, hop tac quoc te.

http://www.agroviet.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bo ngoai giao
Thong cao bao chi, gioi thieu ve Viet Nam, cac quan he doi ngoai va hoi nhap kinh te.
http://www.mofa.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Bo Ke Hoach Dau Tu
Cung cap thong tin ve duong loi, chinh sach, phap luat va cac thu tuc, chu trinh co lien quan den
viec quan ly kinh doanh, su dung nguon von.

http://www.mpi-oda.gov.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia