jasminecorp.net directory
Updated Blogs
More ..... 
 

| Add Search | Advertise With JCSearch | Suggest a Site

Search the Web


Search Results

Giao Duc
Directory > World > Vietnamese > Giao Duc

Web Sitesi

Trung tâm tin học PT
Là chiếc nôi đào tạo Tin học ở Hà Nội, là sự lựa chọn thứ nhất về
chất lượng đào tạo Tin học từ học sinh, sinh viên và cán bộ viên chức.

http://www.ptcenter.net
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Trung tam ngoai ngu dai hoc su pham Tp.HCM
Noi dang tin cay de cac ban dang ki hoc va thi cac Chung chi Quoc gia, Toefl.
http://www.dhspttnn1.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai Hoc Duy Tan
Truong DH Duy Tan thanh pho Danang.
http://www.dtu.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc BK. HCM
Cac thong tin ve truong Dai Hoc Bach Khoa Thanh pho Ho Chi Minh.
http://www.hcmut.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

TÆ° van du hoc
Cung cap thong tin du hoc cac nuoc de doc gia tham khao. Cac dich vu tu van.
http://www.sunrisevietnam.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Trung tram tin hoc SDE
Noi dao tao cac chuyen vien phat trien phan mem.
http://www.sde-vn.com
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

DH Nong lam Tp.HCM
Truong dai hoc Nong Lam thanh pho Ho Chi Minh.
http://www.hcmuaf.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Ðại học Da Nang
Thong tin gioi thieu ve truong. De cuong on thi, thong bao tuyen sinh va nhieu tin tuc khac.
http://www.ud.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Khoa bang
Trang web giup luyen thi Dai Hoc truc tuyen.
http://www.khoabang.com.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Truong Nguyen Huu Canh
Trang web chinh thuc cua truong trung hoc ky thuat va nghiep vu NHC.
http://www.tech-nhc.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

DH dan lap Hai Phong
Trang web cua truong Dai Hoc DL thanh pho Hai Phong.
http://www.dhdlhp.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc Ngoai ngu
Trang web chinh thuc cua truong DHNN Ha` Noi.
http://www.hufs.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

VVH - Vien Viet-Hoc
Nghien cua quang ba va giang day van hoc, ngon ngu,lich su dia ly Viet Nam. Luu giu nhung net dep
cua van hoa dan toc.

http://www.viethoc.org/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kinh Te Hoc
Cung ca^'p kie^'n thu*'c, ly' thuye^'t, lich su*? kinh te^' ba(`ng tie^'ng Vie^.t tai trang kinh te
hoc .

http://www.kinhtehoc.com/index.html
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

DH Kinh te quoc dan
Vien quan tri kinh doanh, truong dai hoc KTQD. Dao tao cao hoc Quan tri Kinh doanh.
http://www.bsneu.edu.vn/tiengviet/index.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Trung tam tu dien hoc
Nghien cuu tu dien hoc, ung dung cong nghe tin hoc vao cong tac bien soan tu dien.
http://www.vietlex.com/homepage.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Sinh vien Moscow
Xin han hanh don chao cac ban den voi Sinh Vien Moscow !!! Tai day cac ban bao gio cugn co the tim
thay cho minh mot cai gi do theo y thich !

http://www.sinhvienmos.ru/index1.php
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc Y
Trang chu cua truong DH Y Duoc thanh pho Ho Chi Minh.
http://www.yds.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

DH Xay dung
Truong Dai Hoc Xay Dung thanh pho Ha Noi.
http://www.dhxd.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

DH Thuy loi
Truong dai hoc Thuy Loi Ha Noi.
http://www.hwru.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc TDTT
Truong dai hoc The Duc The thao trung uong 2.
http://www.upes2.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hanoi Open University
Truong dai hoc Mo thanh pho Ha Noi
http://www.dhm-hnou.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc mo
Truong dai hoc Mo ban cong thanh pho Ho Chi Minh
http://www.ou.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc khtn Ha noi
Truong dai hoc Khoa Hoc Tu Nhien thanh pho Ha Noi.
http://www.hus.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc KT
Truong dai hoc Kinh Te thanh pho Ho Chi Minh.
http://www.hcmueco.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kinh te quoc dan
Truong dai hoc Kinh te Quoc Dan thanh pho Ha Noi.
http://www.neu.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Kien truc Hanoi
Gioi thieu ve truong Dai hoc Kien Truc thanh pho Ha Noi.
http://www.hau.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc Hang hai
Gioi thieu tong quat ve truong, cac khoa chuyen mon.
http://vimaru.vnn.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc GTVT
Truong dai hoc Giao Thong Van Tai thanh pho Ho Chi Minh.
http://www.hcmutrans.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Van Lang university
Gioi thieu tong quat ve truong dai hoc dan lap Van Lang.
http://www.dhdlvanlang.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

HUFLIT
Dai hoc Ngoai ngu - Tin hoc TP. Ho Chi Minh .
http://www.huflit.vnn.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc Hong Duc
Gioi thieu cac chuyen nganh dao tao cua truong dai hoc dan lap Hong Duc.
http://www.hdu.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Ton Duc Thang University of Technology
Truong dai hoc ky thuat Ton Duc Thang. Gioi thieu ve nha truong, so do to chuc, cac chuyen nganh
dao tao.

http://www.tut.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

FPT-APTECH Computer Education
Trung tam dao tao tin hoc cua cong ty FPT.
http://www26.brinkster.com/vnaptech/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Truong Cadasa
Truong dien toan va ngoai ngu o Thanh ppho Ho Chi Minh.
http://www.cadasa.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Truong tieu hoc Cat Linh
Thong tin ve truong, gioi thieu, cac tin tuc moi.
http://www.catlinhschool.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Luyen thi
Trang web ho tro huong dan cac ban on thi vao dai hoc. Giai cac bai tap cap 3.
http://www.truongthi.com.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc Can Tho
Gioi thieu ve truong, cac khoa va chuyen nganh dao tao.
http://www.ctu.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc quoc gia Ha Noi
Gioi thieu ve cac truong thanh vien, cac trung tam nghien cuu, chuyen nganh dao tao.
http://www.vnu.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc Hue
Tin tuc moi ve truong, gioi thieu cac truong thanh vien, cac chuyen nganh dao tao.
http://www.hueuni.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi & Nhan van
Truc thuoc Dai hoc Quoc Gia thanh pho Ho Chi Minh. Trang web cung cap cac thong tin ve truong: mo
hinh to chuc, cac don vi truc thuoc, cac chuyen nganh dao tao. Thong tin tuyen sinh, diem thi. Cac
tap san va noi san cua truong.

http://www.hcmussh.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc Quoc Gia Tp Ho Chi Minh
Gioi thieu tong quan, to chuc nhan su, Dang bo va cac doan the. Lien ket den cac truong thanh vien.
http://www.vnuhcm.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Nghien cuu va dao tao ve gioi
Tờ báo ðiện tử ðầu tiên ðem ðến cho
bạn ðọc những thông tin hữu ích về các
hoạt ðộng về giới. Qua ðó chúng tôi hy vọng
sẽ tãng cýờng các quan hệ hợp tác và liên
kết giữa các cõ quan, tổ chức nghiên cứu,
ðào tạo về giới trong nýớc

http://www.vngender.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Vovisoft
Cac khoa hoc vi tinh nhu Visual Basic Programming. Cac bai huong dan su dung XML, ASP. Cac vi du
mau, dac biet bo go tieng Viet tren web rat hay.

http://www.vovisoft.com/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hoc vien Buu chinh vien thong
Học viện Công nghệ Býu chính Viễn thông là nõi có
thể cung cấp cho bạn một cách nhanh nhất và
ðầy ðủ nhất những thông tin về ðào
tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, các
sản phẩm býu chính viễn thông và nhiều dịch
vụ ða dạng.

http://www.ptit.edu.vn/index.htm
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Hoc bong Lak-an Dai Loan
Muc dich cua hoc bong nay la giup do nhung nghien cuu ve Dai Loan cung nhu nhung van de co lien
quan giua Viet Nam va Dai Loan nham thuc day giao luu van hoa, giao duc giua hai nuoc.

http://lokan.de-han.org
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

The gioi giao duc
Thong tin ve giao duc va dao tao o Viet Nam. Cac ban co the tim kiem cac thong tin ve tuyen sinh,
du hoc, hoc bong.

http://www.thegioigiaoduc.saigonnet.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Giao duc o Viettnam
He thong giao duc va dao tao o Viet Nam, thong tin va cau lac bo hoc tap.
http://www.saigonnet.vn/giaoduc
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

DH Khoa hoc tu nhien
Truong Dai Hoc Quoc Gia Thanh Pho Ho Chi Minh - Truong Dai hoc Khoa Hoc Tu Nhien.
http://www.hcmuns.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc KT & CN
Trang Web cua truong Dai hoc Dan lap Ky thuat Cong nghe Thanh pho Ho Chi Minh.
http://www.hutech.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc BK Hanoi
Trang web chinh thuc cua Truong DH Bach Khoa HN. Cac chuyen nganh giang day, lich su truong.
http://www.hut.edu.vn
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

Dai hoc Duy Tan
Truong dai hoc Duy Tan, thanh pho Da Nang. Gioi thieu tong quat ve truong, cac chuyen nganh dao
tao. Cac cau lac bo sinh vien, dien dan tro truyen.

http://www.duytanuni.edu.vn/
Reviews Rating: Not yet Rated Whois Check

 


Jasminecorp.net directory is based on the Open Directory and is being modified by Jasminecorp.

©2004 Jasmine Computers Inc.

Click here to subscribe for Jasminecorp's product News.

Home | JCBid |Software Development | Domain Registration | Hosting | Web Designing | Buy Books | Advertise with JCSearch | Whois | IP Locator | Add Search | Shopping | Store | Free Blogs | Free GuestBook | Free E-Cards | Free Games | Free Tutorials | Set as Home | Add to Favorite | Suggest a Site | Directory | Our Portfolio | Terms of service | Free quote | Tell a Friend | Special Offer | Job Opportunities | games | Usenet Groups

Submit a Site to Jasminecorp.net Directory || Advertise with us

 

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Get a Domain Name:
.com .us .info
.org .in .name
.net .biz .asia